TIME/DAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
8:30am OPEN 75m
9:00am OPEN 75m OPEN 75m
4:00pm  OPEN 75m
4:30pm OPEN 60m
6:00pm Jivamukti BASICS
8wk COURSE
Starts 8 Jan
Jivamukti BASICS
8wk COURSE
Starts 3 Jan
OPEN 75m
Restorative
6:15pm OPEN 60m
7:30pm Jivamukti
OPEN 90m
OPEN 60m YIN Yoga
8wk COURSE
Starts 16 Jan
Jivamukti Spiritual
Warrior
OPEN 60m